THỰC HIỆN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GĐ 2023-2025

content:

* Thực hiện Công văn số 3820/UBND-NV ngày 18/7/2023 của UBND thành phố Vinh về việc triển khai Công điện của Chính phủ về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phường Quang Trung, phường Đội Cung, phường Lê Mao là 03 ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% (tiêu chuẩn thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025) sắp xếp với nhau, góp phần tăng quy mô đơn vị hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội, hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; mặt khác 03 phường này có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, lịch sử-văn hóa có nét tương đồng nên phù hợp cho việc sáp nhập.

          - Cụ thể: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính thành 01 đơn vị hành chính, cụ thể: phường Quang Trung (có diện tích tự nhiên là 0,58 km2, đạt tỷ lệ 10,55%; dân số là 10016 người, đạt tỷ lệ 143,09%), phường Đội Cung (có diện tích tự nhiên là 0,67 km2, đạt tỷ lệ 12,18%; dân số là 10198 người, đạt tỷ lệ 145,69%), phường Lê Mao (có diện tích tự nhiên là 0,87 km2, đạt tỷ lệ 15,82%; dân số là 13658 người, đạt tỷ lệ 195,11%).

          * Việc sắp xếp đơn vị hành chính mới nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế-xã hội; nhằm đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nhằm nâng cao trách nhiệm và thẩm quyền của hội đồng nhân dân, năng lực quản lý, điều hành và đổi mới phương thức làm việc của Ủy ban nhân dân xã sau khi sắp xếp ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng vào giải quyết thủ tục hành chính, xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá của cải cách hành chính tại chính quyền cơ sở của địa phương; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc, tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nền hành chính đối với chính quyền cơ sở.

 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 2023-2025 của phường Đội Cung nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, vì vậy cần có sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường Đội Cung để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3352
Tổng: 212355