TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024

content:

 

1. Mục đích

 - Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về chuyển đổi số; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Thông tin, truyền thông về chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

- Các hình thức thông tin, tuyên truyền được triển hai kịp thời, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung thông tin, tuyên truyền lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

- Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn, tránh dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí. 

Nội dung tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển Kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính 2 sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở địa phương.

- Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND phường trong công tác chuyển đổi số

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của cơ quan 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng 

- Tuyên truyền doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử

- Tuyên truyền cho người dân trong độ tuổi lao động được thông tin, tuyên truyền, đào tạo kỹ năng số cơ bản chuyển đổi số 

- Tuyên truyền, vân động người dân sử dụng tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác 

- Tuyên truyền, vận động người dân sử điện thoại thông minh phục vụ chuyển đổi số 

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những mô hình thí điểm về chuyển đổi số; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực.

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3319
Tổng: 212366