Tin tức - sự kiện

"DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND PHƯỜNG ĐỘI CUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 28/05/2024 của Ủy ban nhân dân phường Đội Cung) "

content:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ
MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND PHƯỜNG ĐỘI CUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày 28/05/2024 của Ủy ban nhân dân phường Đội Cung)

 
I LIÊN THÔNG LĨNH VỰC CƠ SỞ GIÁO DỤC (VĂN HOÁ) (1 TTHC) Công chức thực hiện Mức độ thủ tục Căn cứ pháp lý Lệ phí Thời hạn
1 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giao dục trở lại Đinh Thị Kim Dung Một phần Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ
Không 20 ngày
II.  LIÊN THÔNG 2 CẤP LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI          
2 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Hồ Thị Hường Một phần Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/06/2021 của Bộ Lao động – TB và XH
Không 03 ngày làm việc,
kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
III  LIÊN THÔNG TTHC LĨNH VỰC TRẺ EM (LĐTBXH) (4TTHC)          
3 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Hồ Thị Hường Một phần Luật trẻ em năm 2016;
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động – TB và XH.
Không 12 giờ kể từ khi nhận thông tin thông tin trẻ em
được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.
4 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Hồ Thị Hường Một phần Luật trẻ em năm 2016;
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động – TB và XH.
Không 05 ngày làm việc,
 kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
5 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hồ Thị Hường Một phần Luật trẻ em năm 2016;
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động – TB và XH.
Không 7 ngày
5 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại co sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Hồ Thị Hường Còn lại Luật trẻ em năm 2016;
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động – TB và XH.
Không 25 ngày
IV LIÊN THÔNG 2 CẤP LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (1 TTHC)          
6 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Hồ Thị Hường Một phần Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; hủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
Không 20 ngày
V LIÊN THÔNG 3 CẤP LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (19)          
7 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 24 ngày
8 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với
 trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 24 ngày
9 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,
 anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân dội, công an
Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 24 ngày
10 Công nhận đối với người bị thương
trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không  204 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người bị thương thường trú tại địa phương nơi bị thương, do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương; - 207 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người bị thương thường trú tại địa phương khác, do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương.- 207 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người bị thương thường trú tại địa phương khác, không do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương
11 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng,
 điều dưỡng NCC do tỉnh quản lý
Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 15 ngày
12 Công nhận và giải quyết chế đô con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 96 ngày
13 Công nhận và giải quyết chế dộ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 20 ngày
14 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không  24 ngày làm việc kể từ ngày
 nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do Công an, quân đội quản lý;- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hồ sơ người có công không do Công an, quân đội quản lý;
15 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không  'Đối với trường hợp giải quyết trợ cấp 1 lần và mai táng:
 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định; Đối với trường hợp trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng: 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định;43 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định đối với trường hợp trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng có con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
16 Bổ sung tình hình  thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 20 ngày
17 Di chuyển hài cốt liệt sỹ đang ăn táng tại nghĩa trang liệt sỹ đi nơi khác theo nguyên vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Hồ Thị Hường Còn lại Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp chưa được hỗ trợ.  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp đã được hỗ trợ.
18 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cam - pu - chia Hồ Thị Hường Một phần  Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013;Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013;Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động – TB và XH.
KHÔNG 25 ngày
19 Di chuyển hài cốt liệt sỹ đang an táng tại nghĩa trang liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Hồ Thị Hường Còn lại Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
KHÔNG 09 ngày làm việc kể từ ngày
 nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với trường hợp chưa được hỗ trợ; 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp đã được hỗ trợ.
20 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Hồ Thị Hường một phần Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Thông tư  số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006; Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động – TB và XH.
KHÔNG 25 ngày
21 Giải quyết chế dộ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp Hồ Thị Hường Một phần Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;
Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động – TB và XH.
Không 30 ngày
22 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởngcơ quan thuộc chính phú, Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW Hồ Thị Hường Một phần Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;
Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016 của Bộ Lao động – TB và XH.
Không 22 ngày
23 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Hồ Thị Hường một phần Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 20 ngày
24 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Hồ Thị Hường Một phần Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; hông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTBXH; hông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ LĐTBXH; Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2019 của Bộ Lao động – TB và XH

  

 
   
25 Giải quyết chế độ hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Hồ Thị Hường Một phần Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ;
Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động – TB và XH
không 19 ngày
VI LIÊN THÔNG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI          
26 Thủ tục đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất,
 Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày mùng01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện chuyển quyền SD đất theo quy định
Nguyễn Thị Hợi Một phần Luật Đất đai năm 2013;Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ ; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ;Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Thu theo quy định tại
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
10 ngày
27 Tách Thửa hoặc hợp thửa đất Nguyễn Thị Hợi Một phần Luật Đất đai năm 2013;Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ ; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ;Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Thu theo quy định tại
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
15 ngày
28 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Thị Hợi Một phần Luật Đất đai năm 2013;Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017; Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021;  Thu theo quy định tại
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
7 ngày
29 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Thị Hợi Một phần Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, Luật 45/2013/QH13 Số: 45/2013/QH13, Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 ,Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014,  Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 . 0 30 ngày
30 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất Nguyễn Thị Hợi Một phần Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023; Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015,Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016,  Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021  Thu theo quy định tại
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
10 ngày
31 Thủ tục Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Nguyễn Thị Hợi Một phần Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023; Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015,Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016,  Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021  Thu theo quy định tại
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
10 ngày
VII LIÊN THÔNG TTHC LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ        
32 Quy trình Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ, chính sách đối với dân quân chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bị tai nạn, chết Trần Minh Hải Còn lại      
33 Quy trình Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ khám chữa bệnh đối với Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương Trần Minh Hải Còn lại      
VIII        LIÊN THÔNG TTHC LĨNH VỰC HỘ TỊCH      
34 Liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng Ngô Xuân Minh Còn lại Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC;
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định 134/2015/NĐ-CP; 04/2012/UBTVQH13; Luật 60/2014/QH13 ; Nghị định 136/2013/NĐ-CP ; Luật 58/2014/QH13 ; 31/2013/NĐ-CP 
  18 Ngày làm việc
 (Đối với người có công); 8 Ngày làm việc (Đối với trường hợp giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng); 11 Ngày làm việc (Đối với trường hợp trợ cấp mai táng do cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết)
35 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ngô Xuân Minh Một phần Luật 81/2006/QH11;
Thông tư liên tich 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT; Nghị định Số: 161/2018/NĐ-CP;  Số: 123/2015/NĐ-CP;Số: 15/2015/TT-BTP; Số: 04/2020/TT-BTP; Số: 45/2020/NĐ-CP;  Số: 87/2020/NĐ-CP; Số: 11/2022/NQ-HĐND; Số: 104/2022/NĐ-CP; Số: 01/2022/TT-BTP;  Số: 03/2023/TT-BTP
 Lệ phí: Trường hợp đăng ký khai sinh không đúng hạn: 10.000đ/trường hợp Không quá 04 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ; trường hơp; Trường hợp xác minh không quá 06 ngày làm việc.
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 14479
Total: 221825