Tin tức - sự kiện

Giới thiệu và nội dung Nghị định 48/2023/NĐ-CP

content:

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2023.

Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật; mức độ hoàn thành nhiệm vụ; lưu trữ tài liệu đánh giá, xếp loại. Cụ thể:

1. Về xếp loại trong trường hợp bị xử lý kỷ luật:

Trường hợp CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính, thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau: CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật; Trường hợp CBCCVC là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

2. Về đánh giá, xếp loại:

Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định tỷ lệ CBCCVC xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số CBCCVC tại cùng cơ quan, tổ chức đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỉ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVC.

3. Về lưu trữ:

Tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được lưu giữ bằng hình thức điện tử (gồm: Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; nhận xét của cấp ủy nơi công tác; kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền; Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng và các văn bản khác liên quan (nếu có)). Ngoài việc lưu giữ bằng hình thức điện tử, các tài liệu trên còn được lưu bằng văn bản trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

4. Một số sửa đổi khác:

Cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCCVC về đánh giá, xếp loại chất lượng, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng CBCCVC ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu và không trái với nguyên tắc đánh giá, xếp loại cán bộ của cấp có thẩm quyền.

Bỏ cụm từ “trong quá trình thực thi nhiệm vụ” tại khoản 5 Điều 7; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Không xem xét lại đối với những trường hợp đã có kết quả xếp loại chất lượng trước ngày 15/9/2023. Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC trước ngày 15/9/2023 thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm đó để thực hiện./.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 15047
Total: 221853